Perfil del contractant

De conformitat amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els expedients de licitació convocats a partir del 9 de març de 2018, es publicaran en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l'enllaç del qual consta en el perfil del contractant.