Informació legal

AIGÜES DE TORTOSA, accessible a través de la direcció URL www.aiguesdetortosa.cat, l'empresa facilita als seus visitants i usuaris, residents a l'Estat espanyol, l'accés a una sèrie de serveis i continguts relacionats amb el subministrament de l'aigua.

Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:  

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS S.L. (d'ara endavant AIGÜES DE TORTOSA)
Plaça d'Espanya, nº 1, 43500 Tortosa (Tarragona).
C.I.F. número B-43.680.479.
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1762, Foli 177, Full T-24328.

USUARIS

L'accés a i/o ús del lloc web d' AIGÜES DE TORTOSA atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, acceptant des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva les presents condicions generals, així com les condicions particulars que en el seu cas, complementen, modifiquen o substitueixen les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

CONTINGUT I ÚS ADEQUAT

AIGÜES DE TORTOSA garanteix que tots els continguts i serveis que s'ofereixen en www.aiguesdetortosa.cat respecten el principio de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, el USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis de www.aiguesdetortosa.cat, que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites, o que puguen ser contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part del USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats al paràgraf anterior.

MODIFICACIÓ UNILATERAL 

AIGÜES DE TORTOSA  podrà modificar unilateralment i sense previ avís sempre que ho considere oportú l'estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del lloc Web.  

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L'accés i la utilització de les pàgines de www.aiguesdetortosa.cat es realitzaran baix la única i exclusiva responsabilitat del USUARI. AIGÜES DE TORTOSA  no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a les següents circumstàncies: 1. La falta de continuïtat del funcionament de www.aiguesdetortosa.cat, així com al funcionament incorrecte de les pàgines web. 2. La falta d'utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s'ofereixen en www.aiguesdetortosa.cat, respecte als resultats i expectatives del USUARI. 3. l'existència de virus o programes a l'ordinador del USUARI o per la presència de virus als serveis prestats por tercers a través de www.aiguesdetortosa.cat. DURACIÓLa duració de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, AIGÜES DE TORTOSA  es reserva el dret per a interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren als mateixos termes que s'especifiquen en la condició tercera.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en les pàgines web de www.aiguesdetortosa.cat, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L., excepte que en les mateixes s'indiqui que pertanyen a un altre titular. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei.

JURISDICCIO I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regiran por el previst en la legislació espanyola. En el cas que es produïsca cualquier discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina Web, en general, AIGÜES DE TORTOSA  i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del USUARI. En el suposat que l'USUARI tinga el seu domicili fora d'Espanya, AIGÜES DE TORTOSA  i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tortosa.

DRETS SOBRE DADES PERSONALS

Les dades personals que ens aporti amb l’ús del web, telèfon o a les oficines d’atenció presencial seran tractades per l’empresa titular que s’ha indicat, amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds o desenvolupar els contractes que hagi formalitzat. Es conservaran durant el temps que sigui necessari per fer aquests serveis, i finalment quedaran en un arxiu històric sense tractaments addicionals, excepte els que requereixi la normativa vigent. Per exercir els drets sobre les seves dades es pot adreçar:

  • Per escrit al domicili social de l’empresa esmentada.
  • A les nostres oficines d’atenció al client.
  • Per mitjà del web, prement aquí.

Més informació sobre tractament de dades personals en Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AIGÜES DE TORTOSA