Informació legal

AIGÜES DE TORTOSA, accessible a través de la direcció URL www.aiguesdetortosa.cat, l'empresa facilita als seus visitants i usuaris, residents a l'Estat espanyol, l'accés a una sèrie de serveis i continguts relacionats amb el subministrament de l'aigua.

Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:  

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS S.A. (d'ara endavant AIGÜES DE TORTOSA)
C/Ronda dels Docs S/N cantonada Comte Bañuelos 43500 Tortosa, Espanya 

USUARIS

L'accés a i/o ús del lloc web d' AIGÜES DE TORTOSA atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, acceptant des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva les presents condicions generals, així com les condicions particulars que en el seu cas, complementen, modifiquen o substitueixen les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

CONTINGUT I ÚS ADEQUAT

AIGÜES DE TORTOSA garanteix que tots els continguts i serveis que s'ofereixen en www.aiguesdetortosa.cat respecten el principio de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, el USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis de www.aiguesdetortosa.cat, que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites, o que puguen ser contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part del USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats al paràgraf anterior.

MODIFICACIÓ UNILATERAL 

AIGÜES DE TORTOSA  podrà modificar unilateralment i sense previ avís sempre que ho considere oportú l'estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del lloc Web.  

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L'accés i la utilització de les pàgines de www.aiguesdetortosa.cat es realitzaran baix la única i exclusiva responsabilitat del USUARI. AIGÜES DE TORTOSA  no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a les següents circumstàncies: 1. La falta de continuïtat del funcionament de www.aiguesdetortosa.cat, així com al funcionament incorrecte de les pàgines web. 2. La falta d'utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s'ofereixen en www.aiguesdetortosa.cat, respecte als resultats i expectatives del USUARI. 3. l'existència de virus o programes a l'ordinador del USUARI o per la presència de virus als serveis prestats por tercers a través de www.aiguesdetortosa.cat. DURACIÓLa duració de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, AIGÜES DE TORTOSA  es reserva el dret per a interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que l'integren als mateixos termes que s'especifiquen en la condició tercera.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en les pàgines web de www.aiguesdetortosa.cat, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS, S.L., excepte que en les mateixes s'indiqui que pertanyen a un altre titular. Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei.

JURISDICCIO I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regiran por el previst en la legislació espanyola. En el cas que es produïsca cualquier discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina Web, en general, AIGÜES DE TORTOSA  i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del USUARI. En el suposat que l'USUARI tinga el seu domicili fora d'Espanya, AIGÜES DE TORTOSA  i el USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-les, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tortosa.

DRET D'ACCÉS

Les dades de caràcter personal que el Usuari pot proporcionar mitjançant els formularis de registre que hi ha a les pàgines que integren el domini www.aiguesdetortosa.cat o que en el futur pugui proporcionar, seran recollides en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és AIGÜES DE TORTOSA 

L' Usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, enviant la seva petició al Departament d'Atenció al Client a C/ Ronda dels Docs S/N cantonada Comte Bañuelos (43500 Tortosa) amb la referència "Protecció de Dades" o des d'esta mateixa web, a través del Formulari "Contacte amb nosaltres" de l'Oficina Virtual.

AIGÜES DE TORTOSA