Laboratori

Una tasca important en la gestió dels serveis del Cicle Integral de l'Aigua és el control de la qualitat de l'aigua i el control d'abocaments. Per a això, Aigües de Tortosa, compta amb GAMASER com a laboratori de referència, encarregat de la realització de les analítiques ja sigui per als municipis gestionats com per a qualsevol client que requereixi aquests serveis. GAMASER compleix amb els requisits establerts en la Norma ISO 17.025, la ISO 9.001 i la ISO 14.001 sent un laboratori de referència nacional.

Analítiques