Cicle Integral de l'Aigua

Aigües de Tortosa, garanteix la captació, tractament, distribució i l'abastament d'aigua mitjançant la gestió de totes les fases del Cicle Integral de l'Aigua.

El Cicle integral de l'Aigua és el recorregut realitzat per l'aigua des que es capta en estat brut en la Natura, fins a la seva disponibilitat potabilitzada a les nostres llars i, tancant-ho en sentit invers, el que realitza l'aigua per reintegrar-se convenientment depurada a la Natura.

El compromís i la responsabilitat d'Aigües de Tortosa cau en el seu màxim rigor per preservar, administrar i acréixer uns recursos en aigua dolça que no són inesgotables. D'aquesta manera, exerceix els seus serveis en totes les fases del cicle de l'aigua i assumeix la captació, transport, potabilització i distribució de l'aigua potable, així com la recollida, depuració de l'aigua residual i devolució al seu medi natural tenint en compte el menor impacte possible en l'entorn.

Com es realitza el Cicle Integral de l'Aigua?

El procés de potabilització no té lloc necessàriament prop de la ciutat o població abastada, de manera que l'aigua potable ha de ser bombada a través de grans canonades fins a arribar al seu destí. A aquesta fase se li anomena Adducció.

Ja en la població, l'aigua es distribueix a través d'una sèrie de canonades de distinta grandària o diàmetre, de manera que arribi a cada punt de subministrament la pressió i la quantitat necessària. Al llarg de la xarxa hi ha elements de control, de seguretat, de desinfecció i d'impulsió que garanteixen de forma activa la millor distribució de l'aigua.

La xarxa de distribució acaba en cadascuna de les entrades als edificis abastats. A aquests tubs d'entrada se'ls anomena escomeses. El manteniment de la xarxa de distribució en òptimes condicions d'operació és el repte diari de les empreses d'abastament d'aigua.

Un cop ja consumida, l'aigua residual es canalitza a través de xarxes de clavegueram i col·lectors de sanejament fins a les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals, que les reintegren novament a rierols, rius, al mar i a mitjans receptors en general, fins a completar el cicle amb garanties.

Les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals realitzen en un reduït espai la feina de depuració que la Natura du a terme normalment als rius i mars. Aquesta funció la realitzen a més a més tractant cabals molt majors dels que la capacitat de depuració de la Natura podria tractar. Processos físics, químics i biològics es combinen per deixar l'aigua tractada en condicions tals que no resulti perillós per a l'home ni nociu per a la Natura el seu abocament a una llera o al mar.